Nagroda Konsumenta 2023

Promocje

Nagroda Konsumenta 2023

Nagroda Konsumenta 2023

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego.
  2. Sprzedawca lub Usługodawca: Marcin Gędziorowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NETMAX Marcin Gędziorowski, ul. Sabały 20/14, 02-174 Warszawa, NIP 522-257-06-40, REGON 141891389, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  6. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://topoffice.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
  7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  8. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  9. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  10. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
  11. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  12. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: ul. Instalatorów 7 lok.116, 02-237 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sklep@topoffice.pl, numer telefonu: +48 22 409 00 05
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. Sklep Internetowy,
  2. Newsletter,
  3. Opiniowanie (komentowanie),
  4. Konto użytkownika.
 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

                                      

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.ze zm.).
 4. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 5. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu , Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS 0000612359.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

 

§ 1 Konto

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@topoffice.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Instalatorów 7 lok. 116, 02-237 Warszawa.

 

§ 2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@topoffice.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Instalatorów 7 lok. 116, 02-237 Warszawa.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja 

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „potwierdzam zakup”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 1 do 7 dni roboczych, w zależności od rodzaju zakupionego towaru i jego dostępności.

 

§ 3. Płatności 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami netto w złotych polskich (ceny nie zawierają podatku VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.  
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1. przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU;
  3. odroczony termin płatności 7 dni - przyznawany po dokonaniu i opłaceniu zamówień na łączną kwotę min. 1000 zł netto
 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji Konta adres e-mail, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 

§ 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka powinna być dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki.
   2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika.
   3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
   4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
  1. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
   1. Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
   2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta.
   3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.
  7. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
   1. żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Instalatorów 7 lok.116, 02-237 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@topoffice.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://topoffice.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://topoffice.p bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, dostępnego pod adresem:
https://topoffice.pl/info/6-regulamin
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: topoffice.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Netmax Marcin Gędziorowski Sabały 20/14, 02-174 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sklep@topoffice.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:Regulamin Programu Partnerskiego – topoffice.pl

 

§1. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem Programu partnerskiego topoffice.pl zwanego dalej Programem jest NETMAX Marcin Gędziorowski z siedzibą: 02-174 Warszawa, ul. Sabały 20/14  identyfikujący się numerem NIP: 522-257-06-40, zwany dalej Organizatorem.

2. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Uczestnikiem Programu i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie. W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego zamieszkujące oraz zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem § 1 pkt 3 Regulaminu.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Programu oraz osobami, które już Uczestnikami Programu zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

4. Każda osoba pragnąca zostać Uczestnikiem Programu (dalej jako: Uczestnik) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, osoby pozostające w szczególnie bliskim stosunku osobistym i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora.

5. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.

§2. IDEA PROGRAMU

1. Program ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Programu, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować serwis internetowy topoffice.pl (zwany dalej Serwisem lub TOPOFFICE.PL) celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez TOPOFFICE.PL wyszczególnionych w Programie.

2. Program zakłada naliczanie korzyści Uczestnikom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Serwisu, polegającej na dokonaniu zakupów w Serwisie wszystkich produktów z oferty TOPOFFICE.PL.

3. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdemu Uczestnikowi naliczane są korzyści w formie prowizji od zrealizowanych transakcji sprzedaży poprzez link referencyjny danego Uczestnika lub indywidualny kod rabatowy. Wysokość prowizji wynosi 5% od wartości netto zamówienia bez kosztów dostawy.

§3. STATUS UCZESTNIKA

1. O status Uczestnika mogą ubiegać się:

a. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia.

b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

c. spółki prawa handlowego.

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Uczestnika Programu jest rejestracja konta w sklepie topoffice.pl oraz wyrażenie zgody na dołączenie do Programu partnerskiego.

3. Formularz rejestracyjny oraz formularz z danymi Uczestnika Programu powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Uczestnik powinien poinformować o zmianach Organizatora.

4. Organizator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji tylko w niezbędnym zakresie, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne dla określenia wysokości korzyści lub podstaw do jej wypłacenia.

5. Nabycie statusu Uczestnika następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej (potwierdzenie rejestracji).

6. Rejestracja Uczestnika nie powoduje powstania po stronie Uczestnika Programu jakichkolwiek zobowiązań względem Organizatora Programu. Uczestnik Programu może rozpocząć i zakończyć działania o jakich mowa w Programie w dowolnym momencie lub nie rozpoczynać ich wcale.

7. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie TOPOFFICE. Usunięcie danych przez Uczestnika Programu, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Uczestnika Programu, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§4. ZASADY DZIAŁALNOŚCI UCZESTNIKA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

1. Podstawowym zadaniem Uczestnika Programu jest promocja produktów oferowanych w Serwisie TOPOFFICE.PL, biorących udział w Programie.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania klienta Serwisu za osobę poleconą przez danego Uczestnika, jest to, aby taka osoba wykorzystała indywidualny kod rabatowy lub została przekierowana do Serwisu topoffice.pl na kartę produktową dowolnego produktu z oferty w wyniku specjalnego hiperłącza (link referencyjny) udostępnionego klientowi Serwisu. Uczestnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania unikatowego dla siebie i danego produktu linku, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta Serwisu do konkretnego Uczestnika, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Uczestników korzyści z tytułu udziału w Programie.

3. Hiperłącze może być udostępniane przez Uczestnika Programu innym osobom w taki sposób, aby nie powodował naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm etycznych, w szczególności:

a. nie nosił znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć),

b. nie nosił znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej,

c. nie naruszał prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane,

d. hiperłącze nie może być udostępniane w szczególności w serwisach o treściach pornograficznych, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne bądź naruszających dobre obyczaje.

4. Uczestnik jest zobowiązany działać w granicach dozwolonych prawem ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 r., poz.1030 – zwana dalej Ustawą).

5. Uczestnik nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego właścicieli. Uczestnik może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się produktem lub Serwisem TOPOFFICE.PL.

6. Zabronione jest wyświetlanie całości Serwisu TOPOFFICE.PL w ramce (iframe) poza indywidualnie ustalonymi przypadkami.

7. Zabronione jest wyświetlanie Serwisu Organizatora jako pop-up, pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji. Miejsce promocji produktów musi być pozbawione reklam, których treść/forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora w szczególności związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem i muzyką.

8. Organizator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Uczestnika w kwestii promocji produktów i Serwisu w Internecie.

9. Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Uczestników biorąc pod uwagę racje i dobro obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, od którego skarga nadeszła.

10. Hiperłącze, będące linkiem referencyjnym może być umiejscawiane na banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Uczestników na stronach i serwisach www, co do których Uczestnicy mają właściwe i odpowiednie prawa oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy w tych serwisach (np. ze względu na ich tematykę, wygląd czy funkcjonalność).

11. Niedozwolone jest w szczególności stosowanie następujących posunięć:

a. stosowania linku, który aktywowany jest automatycznie po wejściu bądź wyjściu z danej strony internetowej, na której hiperłącze jest zamieszczone,

b. wykorzystanie linków prowadzących do Serwisu w celach innych niż przewidziane regulaminem, w szczególności umieszczaniem ich w serwisach nawołujących do przemocy, propagujących rasizm, obraźliwych, pornograficznych oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

c. uzależnienia dostępu do swoich usług od aktywacji wygenerowanego linku, kliknięcia w reklamę z zaszytym linkiem,

d. podszywania się pod serwis TOPOFFICE.PL we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, anonsach, reklamach, we własnych serwisach oraz materiałach reklamowych, niezależnie od tego jaka byłaby forma promocji Serwisu Organizatora,

e. reklamy w Google AdWords lub innych z użyciem słów TOPOFFICE o zbliżonej treści albo formie w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem, przy uwzględnieniu treści § 4 pkt 15,

f. używanie programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz pressel page,

g. stymulowanie i sztuczne „nabijanie” kliknięć w swoje linki referencyjne,

h. umieszczanie linków referencyjnych bądź odnośników tekstowych i graficznych zawierających linki referencyjne (np. banery) w serwisach, których główną formą działalności jest marketing afiliacyjny rozumiany jako działania marketingowe nakierowane na efekt sprzedażowy i kierowanie klienta poprzez reklamę własną do konkretnego sklepu lub serwisu, wskazując konkretne miejsce i/lub korzyść płynącą z zakupu (np. obietnica rabatu, darmowa dostawa produktu, możliwość zakupu w ratach 0% i wszystkie inne formy promocji sprzedaży),

i. umieszczanie linków referencyjnych na stronach służących przede wszystkim celom reklamowym, niezależnie od ilości reklamowanych tam podmiotów, produktów oraz usług. Jako stronę służącą celom reklamowym lub służącą przede wszystkim celom reklamowym należy rozumieć stronę internetową, w której treści reklamowe przekraczają 25% treści lub powierzchni strony,

j. umieszczanie linków referencyjnych w serwisach internetowych zawierających w nazwie domeny słowa: rabat, tanio, kupon, kod, promocja, okazja, oferta, profit, topoffice oraz ich odmiany, wyrazy pochodne, pokrewne, synonimy oraz wyrazy bliskoznaczne.

12. Uczestnik Programu nie może otrzymać prowizji za zakupy własne. Poprzez zakup własny należy rozumieć sytuację, w której Uczestnik Programu, który chce uzyskać prowizję występuje jako osoba na zamówieniu (imię i nazwisko lub firma) albo osoba, na którą wystawiony zostanie dokument sprzedaży.

13. Uczestnik Programu nie może popularyzować Serwisu TOPOFFICE.PL zgodnie z § 2 Regulaminu w jakimkolwiek przekazie odnoszącym się do Programu, powołując się na jakiekolwiek inne działania o charakterze promocyjnym lub reklamowym prowadzone przez Organizatora.

14. Uczestnik w ramach prowadzenia kampanii Adwords lub podobnej, ma obowiązek dodania do wszystkich istniejących tego typu kampanii wykluczających słów kluczowych na poziomie kampanii uniemożliwiających wyświetlanie się reklam w wynikach wyszukiwania dla zapytań zawierających frazy TOPOFFICE oraz jej pochodnych.

15. Przekierowanie na strony TOPOFFICE.PL powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.

16. Efektem pierwszego wejścia osoby poleconej do Serwisu poprzez link Uczestnika jest zapisanie pliku „cookie” w systemie tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację klienta Serwisu i jego wizyt w Serwisie TOPOFFICE.PL jako dokonanych z polecenia konkretnego Uczestnika.

17. Uczestnikowi naliczana jest prowizja bezpośrednio wtedy, gdy w chwili składania zamówienia, w systemie informatycznym klienta Serwisu składającego zamówienie zapisany jest plik „cookie” tego Uczestnika.

18. Jeśli klient Serwisu z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z zakupu, wycofa zamówienie, zwróci produkt lub odstąpi od umowy w którymkolwiek momencie jej trwania niezależnie od przyczyny odstąpienia, konto Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o wartość jaka przybyła Uczestnikowi Programu za zakup wszystkich zwróconych produktów. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu i liczona jest według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli po złożeniu zamówienia oraz naliczeniu prowizji nastąpi zmiana (korekta) wartości zamówienia dokonanego przez klienta Serwisu (np. związana z udzielonym klientowi Serwisu rabatem już po dokonaniu przez niego zakupu), od którego to zamówienia została Uczestnikowi naliczona prowizja, wówczas zmieniona zostanie także wysokość naliczonej Uczestnikowi prowizji stosownie do wartości zamówienia.

19. Z uwagi na opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Uczestników Programu, jak i osób odwiedzających Serwis w wyniku działań Uczestników Programu (klientów Serwisu), co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” w tych systemach, posługiwania się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i innych, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Uczestnikom Programu punktów.

§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://topoffice.pl/info/6-regulamin

§6. OBSŁUGA ZAPYTAŃ I REPREZENTACJA ORGANIZATORA

1. Oprogramowanie Organizatora rozpoznaje Uczestników, którym naliczana jest prowizja po specjalnym ID zapisanym na komputerze klienta Serwisu w plikach „cookies” w momencie kliknięcia przez klienta Serwisu w link wygenerowany przez Uczestnika Programu.

2. System będzie odnawiał plik „cookie” za każdym razem, gdy Klient kliknie w link wygenerowany przez Uczestnika, nadpisując tym samym poprzednią wartość ID.

3. Uczestnik będzie starannie promował produkty dostępne w serwisie TOPOFFICE.PL, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności prezentowanych przez siebie informacji.

4. Uczestnik Programu nie może przyrzekać żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Organizatora, bez jego zgody.

5. Uczestnik Programu w swojej działalności w ramach Programu, w bezpośrednich rozmowach i konwersacjach z innymi osobami będzie dbał o nienaganny wizerunek Organizatora i Serwisu Internetowego TOPOFFICE.PL.

§7. PROWIZJE I WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Uczestnika płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym Organizatora, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji. 

2. Wypłata jest możliwa do zrealizowania po zgromadzeniu przez Uczestnika na swoim koncie, w sekcji „Stan konta”, prowizji w kwocie co najmniej 300 zł, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

3. Prowizje sumowane są w systemie Programu, a zlecenie wypłaty następuje samodzielnie przez Uczestnika z poziomu konta w Programie. Realizacja płatności następuje okresie 30 dni od momentu otrzymania przez Organizatora zlecenia wypłaty.

4. Aby wypłacić zgromadzoną prowizję w Programie Uczestnik powinien zastosować się do poniższej procedury:

a. zalogować się do swojego konta i przejść o zakładki „Stan konta”,

b. kliknąć zakładkę „Wypłata środków” i podać dane niezbędne do wypłaty zgromadzonych środków tj. imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, numer rachunku bankowego, numer PESEL oraz nazwę urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania,

c. w zakładce „Podstawowe informacje” kliknąć w link „Wypłać prowizję”,

d. potwierdzić operację.

5. Wypłaty prowizji dokonywane są przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika podany w formularzu zgodnie z pkt 4.

6. Dane Uczestników podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypłaty oraz w przypadku osób fizycznych umożliwiać wystawienie Organizatorowi PIT 8C. W przypadku osób fizycznych, Uczestnik potwierdzi podpisem odbiór dokumentu PIT 8C od kuriera.

7. Naliczanie prowizji będzie prowadzone z dokładnością do jednego grosza.

8. Podstawą do wypłaty prowizji dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź spółek prawa handlowego jest wystawienie przez Uczestnika Programu faktury (dane do faktury zgodnie z §1, pkt 1) na kwotę wypłacanej prowizji powiększonej o podatek VAT z 30-dniowym terminem płatności, a następnie wysłanie w formie elektronicznej na adres sklep@topoffice.pl (w treści pozycji na fakturze wpisując „Prowizja w ramach Programu Partnerskiego).

9. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgromadzona prowizja stanowi przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032 – dalej jako PitU), a Organizator zobowiązuje się na podstawie art. 42a PitU do sporządzenia informacji PIT-8C dla Uczestników, którym wypłacił prowizję i przekazania tej informacji (do końca lutego następnego roku podatkowego) Uczestnikom oraz Naczelnikom Urzędów Skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania danego Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany wykazać otrzymany przychód w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny od niego podatek dochodowy.

§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja - TOPOFFICE.

2. Reklamacje należy kierować na adres: Netmax Marcin Gędziorowski., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 17 lok. 116 lub na adres e-mail sklep@topoffice.pl.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, który rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu na wskazany w § 9 pkt 2 adres korespondencyjny lub adres e-mail.

4. Odpowiedź na reklamację zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia zostanie przesłana do Uczestnika na wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail, z którego wysłana złożona została reklamacja.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorowi służy prawo zablokowania udziału Uczestnika w Programie lub zakończenia współpracy z Uczestnikiem w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu, po umożliwieniu Uczestnikowi ustosunkowania się do stwierdzonych przez Organizatora naruszeń Regulaminu.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z własnej inicjatywy z udziału w Programie, Uczestnik nie może zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone w Programie prowizje, co do których Uczestnik nie złożył zlecenia wypłaty, o którym mowa w § 8.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu, iż Uczestnik podjął jakiekolwiek (chociażby incydentalne) działanie dla zdobywania prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do niezwłocznego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Uczestnikowi korzyści, niezależnie od sposobu ich pozyskania, zaś Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wszystkich przyznanych korzyści materialnych.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do wymogów prawa polskiego w szczególności do wymogów Ustawy, o której mowa w § 4 pkt 5.

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin Programu Lojalnościowego

Kupuj, zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Program lojalnościowy nagradza stałych klientów topoffice.pl.
Wszelkie zasady programu lojalnościowego określone są przez następujące warunki:

 1. Organizatorem programu jest NETMAX Marcin Gędziorowski z siedzibą w Warszawie, Sabały 20/14, 02-174 Warszawa NIP: 522-257-06-40
 2. Uczestnikiem programu lojalnościowego jest każdy klient, który posiada konto klienta w sklepie topoffice.pl.
 3. Program lojalnościowy obowiązuje od 01.06.2022r., data zakończenia nie jest określona.
 4. Liczba przyznanych punktów obliczana jest na podstawie punktów przypisanych do poszczególnych produktów.
 5. Punkty naliczane są na konto klienta.
 6. Wartość i ilość punktów nie może zostać wypłacona w postaci gotówki.
 7. Uczestnik nie może w żaden sposób przekazać Punktów na rzecz innej osoby.
 8. Wgląd w ilość uzbieranych punktów możliwy jest po zalogowaniu się w zakładce „Program lojalnościowy”
 9. Prezenty programu lojalnościowego topoffice.pl, to wybrane przedmioty materialne, które Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone Punkty.
 10. Punkty naliczane są po opłaceniu i zrealizowaniu zamówienia.
 11. Odbiór nagrody możliwy jest podczas realizowania zamówienia. Należy w katalogu prezentów wybrać produkt i wymienić go na punkty. Prezent zostanie dodany do koszyka wraz z odpowiednim kodem rabatowym o wartości równej cenie nagrody. Prezent zostanie wysłany razem z zakupionymi produktami.
 12. Wskazany w katalogu zakres nagród może ulegać zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb i możliwości organizatora, a także stosownie do dostępności nagród.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej nagrody inną podobną lub wycofania poszczególnych nagród z katalogu prezentów, co spowoduje unieważnienie złożonego zamówienia.
 14. W przypadku wycofania prezentu z katalogu i nie zrealizowania złożonej już dyspozycji wymiany punktów na prezent, Organizator zwraca punkty na konto uczestnika.
 15. Dane zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i służą wyłącznie celom informacyjnym, umożliwiając wybór nagrody.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania programu lojalnościowego lub zastąpienie go innym programem.
 17. Nagrody nie podlegają reklamacji.

}

Dlaczego warto u nas robić zakupy?

 • Zawsze aktualne stany magazynowe

  Wiesz dokładnie jaką ilość danego produktu posiadamy "od ręki". Stany magazynowe aktualizowane są co godzinę !!!

 • Darmowa dostawa 24h

  Zamówiony towar dostarczamy na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu jednego dnia roboczego.
  Dostawa GRATIS przy zakupach powyżej 200 zł netto bez względu na wagę przesyłki!

 • Atrakcyjne rabaty

  Dla naszych stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zacznij kupować i przekonaj się ile możesz zaoszczędzić!

 • Bezpośredni kontakt

  Jestesmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piatku w godz. 9-17
  email: sklep@topoffice.pl lub tel: 22 409 00 05

 • Szybkie i bezpieczne płatności PayU

  W celu przyspieszenia realizacji zamówienia oferujemy szybkie i bezpieczne płatności PayU.
  Akceptujemy także płatności przelewem na nasze konto bankowe, a dla stałych klientów oferujemy płatność odroczoną.

 • Płatność odroczona
  dla instytucji państwowych

  Dla instytucji finansowanych z budżetu państwa umożliwiamy realizowanie wszystkich zamówień z odroczonym terminem płatności (7-14 dni).
  Wystarczy dodać odpowiedni komentarz przy pierwszym zamówieniu.

 • Płatność odroczona
  dla firm

  Już po 3 zrealizowanych zamówieniach oraz po pozytywnej weryfikacji istnieje możliwość skorzystania z płatności odroczonej (7 dni).

 • Program lojalnościowy

  Przy każdym produkcie w naszym sklepie widoczna jest liczba punktów, która zostanie przypisana do Twojego konta po zakupie.
  Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody!!!
  Zobacz nagrody

Opinie naszych klientów

Dodaj opinię o topoffice.pl - otrzymasz dodatkowy RABAT :)
Nagroda Konsumenta 2023
Nagroda Super Marka 2023
Nagroda Konsumenta 2022
Nagroda Super Marka 2022
Nagroda Konsumenta 2020
Rzetelna Firma
PayU - Twisto