Kategorie

REGULAMIN


SŁOWNICZEK:


Sklep Internetowy topoffice.pl – sklep internetowy dostępny na stronie www.topoffice.pl

Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego topoffice.pl, którym jest: Firma "NETMAX Marcin Gędziorowski z siedzibą w Warszawie, ul. Instalatorów 7/116,
numer, NIP 5222570640, REGON; 141891389

Klient – przedsiębiorca korzystający ze Sklepu Internetowego topoffice.pll po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym topoffice.pl;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego topoffice.pl towary i wyśle je na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) przesyłana za pośrednictwem Sklepu Internetowego topoffice.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów;

Baza – baza danych Sprzedającego zawierająca informacje o przeprowadzonych transakcjach, towarach, które są oferowane w Sklepie Internetowym topoffice.pl, jak również na temat Klientów oraz osób, którym przyznane zostały uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego topoffice.pl, w tym także dane osobowe niezbędne dla obsługi Sklepu Internetowego topoffice.pl, w tym zwłaszcza dla realizacji zamówień;

Koszyk – panel Sklepu Internetowego topoffice.pl, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówionych towarów takie jak ich rodzaj, ilość, itp;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Porozumienie – pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca warunki nabywania towarów u Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego topoffice.pl.

§ 1.

Warunki realizacji zamówienia

 1. Po prawidłowym zalogowaniu się i zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary 24 godziny na dobę, podając przy tym podstawowe dane do realizacji zamówienia.
 2. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego topoffice.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
 3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bez prawa do roszczeń ze strony Klienta w przypadku, gdy z powodu błędów lub niedokładności w podanym adresie dostawa nie doszła do skutku.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin od chwili przesłania zamówienia, nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym w przypadku zamówień złożonych do godziny 16, w godzinach wskazanych przez Klienta jako godziny pracy Klienta, pod warunkiem, że zamawiany towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
 5. Dostawa towarów odbywa się na koszt Sprzedającego pod warunkiem, że wartość dostarczanych jednorazowo na ten sam adres towarów wg cennika topoffice.pl wynosi co najmniej 250zł netto. Poniżej tej wartości zamówienia, dostawa odbywa się na koszt Klienta, któremu do faktury zakupu doliczane są koszty transportu - koszt dostawy wynosi 25zł netto. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

§ 2.

Dostępność towarów

 1. Pomimo dokładanych starań, informacja o towarze w Sklepie Internetowym topoffice.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym topoffice.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

§ 3.

Zmiany zamówienia

 1. Poza przypadkami opisanymi w § 2 Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym topoffice.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Firmą NETMAX Marcin Gędziorowski.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.

§ 4.

Ceny towarów

 1. Ceny towarów dostępne są w Sklepie Internetowym topoffice.pl. Ceny te:
  1. są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w odpowiedniej stawce,
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty w przypadku objęcia tych towarów.
 2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie Internetowym topoffice.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Klient ma prawo do zrealizowania upustu cenowego w postaci towaru oferowanego przez Sprzedającego na www.topoffice.pl, w cenie 1gr. pod warunkiem że wartość tego towaru (rozumiana jako ustalone ceny katalogowe produktów) nie przekracza wartości przyznanego upustu.
 4. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian towarów uwidocznionych w Sklepie Internetowym topoffice.pl. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.

§ 5.

Zapłata ceny, formy płatności

 1. Zapłata gotówką przy dostawie zamówionego towaru wymagana jest w przypadku gdy:
  1. Klient po raz pierwszy dokonuje zakupu od Sprzedającego,
  2. Klient nie kupił od Sprzedającego żadnego towaru w okresie dłuższym niż pół roku,
  3. Nie upłynął jeszcze 7-dniowy termin od daty podpisania przez Klienta Porozumienia,
  4. Klient zalega z zapłatą za wcześniej nabyty towar.
 2. W pozostałych przypadkach Sprzedający dopuszcza zapłatę za towar po jego dostawie, w terminie ustalonym w myśl Porozumienia.
 3. W przypadku opóźnienia z zapłatą za zamówiony towar powyżej 30 dni, możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego topoffice.pl może zostać zablokowana przez Sprzedającego, do czasu zapłaty długu.

§ 6.

Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. Prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji wygasa z upływem 6 miesięcy od odbioru towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację oraz zawiadomić Firmę NETMAX o terminie, w którym możliwy jest odbiór od Klienta reklamowanego towaru. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

§ 7.

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, zwrot towaru

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrócić towar będący w stałej ofercie handlowej Sprzedającego bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru pod warunkiem odesłania na swój koszt na adres Sprzedającego - we wcześniej uzgodnionym z Biurem Obsługi Klienta terminie - nie używanych towarów w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach nie noszących śladów uszkodzenia. Uprawnienie powyższe nie dotyczy również towarów, których cena jest wprost uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, towarów będących rzeczami określonymi co do tożsamości lub których właściwości (np. rodzaj, model, kolor) zostały określone przez Klienta.   
 2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Sprzedający zwróci na podane konto Klienta otrzymaną wcześniej zapłatę.

§ 8.

Newsletter

 1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres poczty elektronicznej, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 9.

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym topoffice.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Internetowego topoffice.pl, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego topoffice.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy topoffice.pl.
 5. Dane osobowe znajdujące się w Bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w Bazie następuje w terminie do 2 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta lub wskazane przez Klienta osoby.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona w Sklepie Internetowym topoffice.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie Internetowym topoffice.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu Internetowego topoffice.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego topoffice.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym topoffice.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
  W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby "NETMAX Marcin Gędziorowski”
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29 lipca 2014r.
 6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym topoffice.pl.

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG ELEKTRONICZNYCH


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez „NETMAX Marcin Gędziorowski”, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz Kodeks Cywilny.
 3. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz niniejszym regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§ 2.

 1. Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 • a) "Usługodawca" to „NETMAX Marcin Gędziorowski” z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Instalatorów 7/116, nr NIP 5222570640 ;
 • b) "Klient" to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca usługobiorcą usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • c) "informacja handlowa" to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy;
 • d) "Rejestracja" to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;


Rozdział II
Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia


A.
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 3.

 1. Usługą świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną jest przesyłanie informacji handlowych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Informacje handlowe przesyłane są do Klientów nieregularnie, w miarę potrzeby, lecz nie częściej niż raz na 1 tydzień.
 3. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym.
 4. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 5. Informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną do Klienta zawiera:
  1. informację o nadawcy przesyłki wraz z podaniem adresu elektronicznego Usługodawcy,
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki ze wskazaniem, że jest to informacja handlowa,
  3. w treści przesyłki odpowiednio do potrzeb danej informacji handlowej m.in. wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
  4. wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia,
  5. informację o sposobie i możliwości zrezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu, na który powinny być przesyłane biuletyny lub wiadomości).
 6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagany jest program do obsługi poczty elektronicznej, zdolny odczytywać wiadomości w formacie HTML. Za problemy wynikające ze stosowania programów niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługa jest bezpłatna.


B.
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§ 4.

 1. Usługi świadczone poprzez internetową witrynę www.topoffice.pl polegają na zapewnieniu dostępu on-line do części lub całości zasobów informacyjnych Usługodawcy, w tym zwłaszcza do aktualnej oferty handlowej, informacji o promocjach, akcjach reklamowych, warunkach dostaw oraz cen towarów. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
 2. Usługa jest bezpłatna.
 3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej www.topoffice.pl wymagana jest w celu prawidłowego korzystania z usług:
 • - połączenie z siecią Internet,
 • - przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna (np. Firefox, Opera),
 • - w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.

Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.


C.
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 5.

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Klienta lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi świadczonej elektronicznie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez Klienta lub przekazania przez Klienta brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności ze względu na potrzeby techniczne i konserwacyjne. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.


Rozdział III
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6.

 1. Złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez pocztę elektroniczną następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego Klientowi pocztą lub na witryniewww.topoffice.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres elektroniczny Usługodawcy.
 2. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi.


Rozdział IV
Postępowanie reklamacyjne

§ 7.

 1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 29 lipca 2014r.
 2. Zmiany regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę publikowane są niezwłocznie na witrynie www.topoffice.pl i nie wymagają oddzielnych powiadomień.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka określa zasady, na jakich Firma „NETMAX Marcin Gędziorowski” posługuje się na witrynie internetowej www.topoffice.pl (Witryna) plikami cookies.

 

Polityka została sporządzona dnia 3 kwietnia 2013 r. Może zostać w każdym czasie zmieniona przez NETMAX poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na Witrynie.

 

 

Czym są pliki cookies i do czego służą.

Ciasteczka (ang. cookies) -  to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte  w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

 

Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez NETMAX.

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić dostosowanie preferencji użytkownika związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.

"Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na Witrynie, a którzy na nią wracają.

Parametry, które są umieszczane w formie cookies:

 • rozdzielczość monitora (dla celów statystyk),
 • zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),
 • zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),
 • identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk),
 • opcja "pamiętaj mnie" podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwałe),
 • obsługa sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk),
 • dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe),
 • obsługa koszyka towarów w sklepie internetowym.

 

Pochodzenie plików cookies są wykorzystywanych przez NETMAX.

Netmax wykorzystuje własne pliki cookies w celu przechowywania koszyka produktów i listy ostatnio oglądanych produktów oraz pliki cookies od wskazanych poniżej serwisów partnerskich operatora Witryny. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

 

Pliki cookies Google Analitics:

Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosowane różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Pliki cookies i anonimowe identyfikatory używane są także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach. Użycie plików cookies przez Gogle Analitics odbywa się na zasadach opisanych na stronie internetowej:

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

 

Pliki cookies Facebook:

Użycie plików cookies przez Facebook odbywa się na zasadach opisanych na stronie internetowej:

http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 

 

Jak pliki cookies działają na komputerze użytkownika.

Pliki tekstowe cookies zawierają jawne lub zaszyfrowane informacje, które umożliwiają serwisowi zaspokojenie potrzeb użytkownika. W szczególności są to:
 

- informacja o produktach dodanych do koszyka przed zalogowaniem w serwisie,


- informacja o ostatnio oglądanych produktach,


- parametry wykonania czynności dostępnych dopiero po zalogowaniu w serwisie,


- informacje o sesji w celu poprawy bezpieczeństwa.

 

 

Jak długo pliki cookies działają na komputerze użytkownika.

"Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

W jaki sposób użytkownik może wyłączyć możliwość instalacji plików cookies w swojej przeglądarce.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” - trwałe czy też związane z sesją - możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies są zależne od używanej przeglądarki:

Przeglądarka Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Przeglądarka Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek"

Przeglądarka Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Przeglądarka Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Przeglądarka Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042